Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz Kraków Krowodrza

Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz

Umowa o Najem Okazjonalny
Nowe Możliwości dla Właścicieli Mieszkań

Wprowadzenie

Umowa o najem okazjonalny, uregulowana w ramach Ustawy o ochronie praw lokatorów, wprowadza nowe perspektywy dla właścicieli mieszkań, umożliwiając im elastyczniejsze zarządzanie najmem. Przepisy te mają zastosowanie wyłącznie do lokali służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a korzystać z tego rodzaju najmu mogą jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy tej umowy oraz korzyści, jakie przynosi właścicielom.

Warunki Umowy

Zawarcie umowy o najem okazjonalny wymaga spełnienia określonych warunków. Umowa musi być podpisana przez obie strony i zawierać:
– Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, poddającego się egzekucji.
– Wskazanie alternatywnego lokalu dla najemcy w przypadku egzekucji.
– Oświadczenie właściciela lub posiadacza tytułu prawego do lokalu o zgodzie na zamieszkanie eksmitowanego.

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Aby skorzystać z najmu okazjonalnego, właściciel musi zgłosić zawarcie umowy do naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu. Niedotrzymanie tego zobowiązania skutkuje traktowaniem umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów.

Czas Trwania Umowy

Umowa może być zawarta na maksymalnie 10 lat, jednak ten okres może zostać przedłużony. Właściciel musi precyzyjnie określić czas wynajmu, zachowując 10-letnie ograniczenie.

Korzyści Dla Właściciela

Umowa o najem okazjonalny daje właścicielowi kilka kluczowych korzyści:
– Łatwiejsze pozbycie się uciążliwego lokatora w porównaniu do standardowej umowy najmu.
– Unieważnienie okresu ochronnego, umożliwiającego eksmisję w różnych sytuacjach, m.in., kobiet w ciąży czy małoletnich.

Usuwanie Lokatora

Po wygaśnięciu umowy, właściciel może wręczyć na piśmie żądanie opróżnienia lokalu. Termin na opróżnienie nie może przekraczać siedmiu dni od daty doręczenia. W przypadku braku reakcji, właściciel może składać wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Koszty

Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 roku.

Podsumowanie

Umowa o najem okazjonalny stwarza nowe możliwości dla właścicieli mieszkań, umożliwiając bardziej elastyczne zarządzanie najmem. Jednak, aby skorzystać z tych korzyści, właściciel musi ścisłe przestrzegać określonych procedur i warunków umowy. Dla tych, którzy chcą uniknąć problemów z lokatorami, umowa o najem okazjonalny może być atrakcyjną opcją, umożliwiającą skuteczną ochronę interesów właściciela.

Zadzwoń aby się umówić