Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz Kraków Krowodrza

Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz

Jak zgłosić darowiznę i spadek do urzędu skarbowego oraz skutki opóźnienia

Jak zgłosić darowiznę i spadek do urzędu skarbowego oraz skutki opóźnienia

W Polskim systemie prawnym istnieje szereg przepisów regulujących opodatkowanie darowizn i spadków. Warto zrozumieć, do jakiej grupy podatkowej się należy, jakie są limity wartości darowizn wolnych od podatków oraz kiedy i jak zgłaszać te transakcje do urzędu skarbowego.

Grupy podatkowe i limity darowizn

Ustawa podatkowa wyodrębnia trzy grupy podatkowe, od których zależy wysokość podatku od darowizn. Pierwsza grupa obejmuje najbliższą rodzinę darczyńcy, druga to dalsi krewni, a trzecia to wszyscy pozostali, włączając w to znajomych.

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego dotyczy głównie osób z pierwszej grupy, które chcą skorzystać z pełnego zwolnienia od podatku. Termin na zgłoszenie darowizny wynosi 6 miesięcy od momentu spełnienia świadczenia, czyli wykonania darowizny.

Jak zgłosić darowiznę?

W przypadku osób, które składają samodzielnie wniosek o zwolnienie, należy skierować go do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego. Natomiast jeśli umowa darowizny została zawarta przed notariuszem, to to właśnie notariusz dokonuje zgłoszenia do urzędu skarbowego i jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn.

Niezbędne jest także odpowiednie udokumentowanie otrzymania darowizny, na przykład przez potwierdzenie przelewu na konto bankowe lub pokwitowanie z banku. Warto pamiętać, że darowizny przekazane w gotówce nie korzystają ze zwolnienia.

Zgłaszanie spadku i jego skutki podatkowe

Termin na zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego wynosi 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. Notarialne poświadczenie dziedziczenia również podlega temu terminowi, liczonemu od daty zarejestrowania aktu.

Zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje się za pomocą formularza SD-Z2, a miejsce właściwe ustala się według położenia przedmiotów spadkowych. W przypadku nieruchomości, decyduje miejsce ich położenia.

Skutki opóźnienia zgłoszenia nabycia spadku

Jeśli podatnik dowiaduje się o nabyciu spadku z opóźnieniem, nadal ma prawo do zwolnienia, jeżeli zgłosi nabycie spadku w terminie 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o nim. Jest jednak warunek: musi uprawdopodobnić późniejsze powzięcie takiej informacji.

Brak zgłoszenia lub zgłoszenie po terminie skutkuje utratą zwolnienia. Spadkobierca podlega wówczas opodatkowaniu według zasad obowiązujących dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Podsumowanie

Zgłaszanie darowizn i spadków do urzędu skarbowego to istotny krok w procesie regulowania podatków. Pamiętajmy o terminach i właściwym miejscu zgłoszenia, aby uniknąć konsekwencji związanych z utratą zwolnienia. Warto także skonsultować się z ekspertem podatkowym w przypadku pytań dotyczących procedur i obowiązujących przepisów podatkowych.

Zadzwoń aby się umówić