Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz Kraków Krowodrza

Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz

Ustroje majątkowe małżeństwa w polskim prawie – rozwinięcie tematu przez pryzmat prawa notarialnego

W polskim prawie małżeńskim istnieje trzy główne ustroje majątkowe, które kształtują relacje finansowe między małżonkami. Są nimi ustawowy, umowny oraz przymusowej rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Każdy z tych ustrojów wnosi ze sobą określone prawa i obowiązki, a wybór konkretnego zależy od decyzji małżonków przed zawarciem małżeństwa.

** Intercyza**

Przed zawarciem związku małżeńskiego małżonkowie mają możliwość zmiany ustroju majątkowego na podstawie umowy, powszechnie znanej jako „intercyza”. Intercyza wymaga formy aktu notarialnego i powoduje, że majątki małżonków są osobiste, niezależnie od tego, czy zostały nabyte przed czy w trakcie małżeństwa.

**Wspólność ustawowa**

W przypadku braku umowy majątkowej przed ślubem, obowiązuje ustroju ustawowy. Dotyczy on wszelkich przedmiotów nabytych przez oboje małżonków w trakcie małżeństwa, z wyjątkiem dziedziczenia. Ustrój ten wpływa również na relacje z osobami trzecimi, które wchodzą w interakcje majątkowe z małżonkami, zabezpieczając interesy wierzycieli.

**Rozszerzenie wspólności ustawowej**

W sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują się na zawarcie umowy rozszerzającej wspólność ustawową, istnieją ograniczenia dotyczące przedmiotów nabywanych w przyszłości, zwłaszcza w drodze darowizny. Nie można rozszerzyć wspólności na dziedziczone, zapisane, darowane przedmioty, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej, prawa niezbywalne oraz pewne rodzaje wierzytelności.

**Rozdzielność majątkowa**

W przypadku rozdzielności majątkowej, nie istnieje majątek wspólny. Małżonkowie posiadają osobiste majątki, a przedmioty nabyte w trakcie trwania tego ustroju podlegają współwłasności w częściach ułamkowych. Rozdzielność może być ustanowiona poprzez umowę lub postępowanie sądowe, a jej skutki są ważne wobec osób trzecich, niezależnie od ich wiedzy na temat zmiany ustroju majątkowego.

**Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków**

Alternatywą jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, gdzie małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, a każdy z nich ma swój osobisty majątek. Ustanawiając ten ustroju, konieczne jest uwzględnienie wzrostu wartości majątków małżonków od momentu zawarcia umowy do jej ustania, co ma na celu wyrównanie różnic w wartości dorobków.

**Przymusowa rozdzielność majątkowa**

Przymusowa rozdzielność majątkowa powstaje na skutek różnych sytuacji, takich jak orzeczenie separacji, upadłość jednego z małżonków, ubezwłasnowolnienie lub ustanowienie przez sąd z ważnych powodów. Jej skutki są zbliżone do rozdzielności majątkowej, jednak powodują ograniczenia wynikające z określonych sytuacji życiowych małżonków.

W polskim prawie małżeńskim małżonkom daje się szeroki zakres możliwości kształtowania ich ustrojów majątkowych. W każdym czasie mogą zawrzeć umowę majątkową, jednak warto pamiętać, że wymaga to formy aktu notarialnego. Dzięki tej elastyczności, małżonkowie mają szansę dostosować swoje ustroje majątkowe do indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego notariusza, który pomoże w prawidłowym sformułowaniu umowy i udzieli niezbędnych informacji na temat konsekwencji wyboru danego ustroju majątkowego.

Zadzwoń aby się umówić