Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz Kraków Krowodrza

Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz

WYMAGANE DOKUMENTY

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 1. W przypadku osób fizycznych – dane osobowe Stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania)

 2. W przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów – numer KRS, nr REGON, nr NIP, tekst jednolity umowy spółki

 3. Numer księgi wieczystej

 4. Podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego umowy, na mocy której nastąpiło nabycie nieruchomości, prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku czy też akt poświadczenia dziedziczenia – w przypadku nabycia np. na podstawie umowy darowizny (od 01.01.2007r.) lub w drodze dziedziczenia (bez ograniczenia czasowego) konieczne jest ponadto przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy o wywiązaniu się spadkobiercy z obowiązku podatkowego,

 5. Cena sprzedaży,

 6. Warunki i sposób zapłaty, informacje o ewentualnych zaliczkach, zadatkach,

 7. Sposób i termin wydania przedmiotu umowy,

 8. Nr rachunku bankowego Strony Sprzedającej,

 9. W przypadku nabywania nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu – umowa bankowa wraz z oświadczeniem banku o udzielonym kredycie i zabezpieczeniach,

 10. Wypis z rejestru gruntów dla działki, a w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej – Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego

 11. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu – Urząd Miasta/Gminy

 12. W przypadku, gdy w księdze wieczystej ma zostać ujawniony podział nieruchomości – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych oraz mapa z projektem podziału nieruchomości – Urząd Miasta/Gminy

 13. Zaświadczenie o tym, czy zbywana działka jest objęta rewitalizacją lub leży w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Urząd Miasta/Gminy

 14. Zaświadczenie o tym, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego

 15. W przypadku nieruchomości zabudowanej – zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany (Urząd Miasta/Gminy) oraz wypis z kartoteki budynków (Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego)

 16. Ewentualnie fragment mapy ewidencyjnej do celów poglądowych

Uprzejmie proszę Państwa o dostarczenie do Kancelarii niezbędnych dokumentów – bądź w oryginale bądź w formie elektronicznej (skany, dobrej jakości zdjęcia itp.) odpowiednio wcześniej, przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej, celem ich weryfikacji.

Poniższy wykaz dokumentów nie ma charakteru wyczerpującego, a dokonanie danej czynności notarialnej może wymagać przedstawienia innych dokumentów bądź podania dodatkowych informacji.

W związku z powyższym uprzejmie Państwa proszę każdorazowo o kontakt bezpośrednio z Kancelarią – telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście – w celu ustalenia zakresu niezbędnych dokumentów oraz otrzymania szczegółowej informacji, gdzie można stosowne dokumenty uzyskać.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz każdorazowo obowiązany jest stwierdzić tożsamość osób biorących udział w tej czynności. Z uwagi na to, koniecznym jest wylegitymowanie się przez klienta ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

W przypadku reprezentowania Strony czynności przez pełnomocnika koniecznym będzie nadto przedłożenie wypisu aktu notarialnego obejmującego stosowne pełnomocnictwo.

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Zadzwoń aby się umówić