Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz Kraków Krowodrza

Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz

WYMAGANE DOKUMENTY

DAROWIZNA LOKALU MIESZKALNEGO

  1. W przypadku osób fizycznych – dane osobowe Stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania)

  2. W przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów – numer KRS, nr REGON, nr NIP, tekst jednolity umowy spółki

  3. Numer księgi wieczystej

  4. Podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego umowy, na mocy której nastąpiło nabycie nieruchomości, prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku czy też akt poświadczenia dziedziczenia – w przypadku nabycia np. na podstawie umowy darowizny (od 01.01.2007r.) lub w drodze dziedziczenia (bez ograniczenia czasowego) konieczne jest ponadto przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy o wywiązaniu się spadkobiercy z obowiązku podatkowego,

  5. Wartość rynkowa przedmiotu umowy,

  6. Informacja o ewentualnej woli ustanowienia dożywotniej służebności lub użytkowania na rzecz darczyńcy,

  7. Wypis z rejestru gruntów dla działki, a w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej – Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego

  8. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu – Urząd Miasta/Gminy

  9. W przypadku, gdy w księdze wieczystej ma zostać ujawniony podział nieruchomości – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych oraz mapa z projektem podziału nieruchomości – Urząd Miasta/Gminy

  10. Ewentualnie fragment mapy ewidencyjnej do celów poglądowych

Uprzejmie proszę Państwa o dostarczenie do Kancelarii niezbędnych dokumentów – bądź w oryginale bądź w formie elektronicznej (skany, dobrej jakości zdjęcia itp.) odpowiednio wcześniej, przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej, celem ich weryfikacji.

Poniższy wykaz dokumentów nie ma charakteru wyczerpującego, a dokonanie danej czynności notarialnej może wymagać przedstawienia innych dokumentów bądź podania dodatkowych informacji.

W związku z powyższym uprzejmie Państwa proszę każdorazowo o kontakt bezpośrednio z Kancelarią – telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście – w celu ustalenia zakresu niezbędnych dokumentów oraz otrzymania szczegółowej informacji, gdzie można stosowne dokumenty uzyskać.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz każdorazowo obowiązany jest stwierdzić tożsamość osób biorących udział w tej czynności. Z uwagi na to, koniecznym jest wylegitymowanie się przez klienta ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

W przypadku reprezentowania Strony czynności przez pełnomocnika koniecznym będzie nadto przedłożenie wypisu aktu notarialnego obejmującego stosowne pełnomocnictwo.

DAROWIZNA LOKALU MIESZKALNEGO

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Zadzwoń aby się umówić