Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz Kraków Krowodrza

Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz

WYMAGANE DOKUMENTY

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

 1. W przypadku osób fizycznych – dane osobowe Stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania),

 2. W przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów – numer KRS, nr REGON, nr NIP, tekst jednolity umowy spółki

 3. Numer księgi wieczystej,

 4. Podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego umowy, na mocy której nastąpiło nabycie nieruchomości, prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku czy też akt poświadczenia dziedziczenia – w przypadku nabycia np. na podstawie umowy darowizny (od 01.01.2007r.) lub w drodze dziedziczenia (bez ograniczenia czasowego) konieczne jest ponadto przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy o wywiązaniu się spadkobiercy z obowiązku podatkowego,

 5. Cena sprzedaży,

 6. Warunki i sposób zapłaty, informacje o ewentualnych zaliczkach, zadatkach,

 7. Sposób i termin wydania lokalu,

 8. Nr rachunku bankowego Strony Sprzedającej,

 9. W przypadku nabywania lokalu ze środków pochodzących z kredytu – umowa bankowa wraz z oświadczeniem banku o udzielonym kredycie i zabezpieczeniach,

 10. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,

 11. Zaświadczenie o braku zadłużenia w opłatach wobec Wspólnoty Mieszkaniowej,

 12. W przypadku lokali położonych poza Krakowem – zaświadczenie, czy działka, na której jest posadowiony budynek, w którym położony jest lokal, znajduje się na terenie rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji – Urząd Miasta/Gminy

Uprzejmie proszę Państwa o dostarczenie do Kancelarii niezbędnych dokumentów – bądź w oryginale bądź w formie elektronicznej (skany, dobrej jakości zdjęcia itp.) odpowiednio wcześniej, przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej, celem ich weryfikacji.

Poniższy wykaz dokumentów nie ma charakteru wyczerpującego, a dokonanie danej czynności notarialnej może wymagać przedstawienia innych dokumentów bądź podania dodatkowych informacji.

W związku z powyższym uprzejmie Państwa proszę każdorazowo o kontakt bezpośrednio z Kancelarią – telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście – w celu ustalenia zakresu niezbędnych dokumentów oraz otrzymania szczegółowej informacji, gdzie można stosowne dokumenty uzyskać.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz każdorazowo obowiązany jest stwierdzić tożsamość osób biorących udział w tej czynności. Z uwagi na to, koniecznym jest wylegitymowanie się przez klienta ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

W przypadku reprezentowania Strony czynności przez pełnomocnika koniecznym będzie nadto przedłożenie wypisu aktu notarialnego obejmującego stosowne pełnomocnictwo.

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Zadzwoń aby się umówić